Beleid 2020/2021 HGC Rijswijk

Hoe komt het beleid HGC tot stand?

Onze missie is het zorgen voor een aanzienlijk snellere genezing met oog op het verbeteren van het welzijn van de patiënten.
Door samenwerking met ziekenhuizen, huisartsen en andere ketenzorgpartners, in combinatie met integrale zorg, streeft HGC naar de meest optimale behandeling voor u als patiënt.

Hierbij kijken we zowel naar de “harde”- als de “zachte” kant van de geleverde prestaties.
Dit wil zeggen dat voor HGC de wondgenezing van belang is maar belangrijk is ook hoe u als patiënt de zorgverlening ervaart.

Vanuit dit oogpunt worden jaarlijks doelen op organisatie niveau als ook op patiëntniveau door HGC gesteld.

De doelen op patiëntniveau zijn vooral gericht op de kwaliteit van zorg en het tegemoet komen aan uw eisen als patiënt en veiligheid.

De doelen op organisatie niveau zijn gericht op uitbreiding van de capaciteit zodat meer patiënten in Nederland geholpen kunnen worden. Contracten met zorgverzekeraars spelen hierin een belangrijke rol.

Om doelen te stellen wordt jaarlijks gekeken naar prestaties van het voorgaande jaar op financieel vlak, tevredenheid/wensen patiënten, incidenten en klachten, ontwikkelingen vanuit de overheid/zorgverzekeraars en kansen/bedreigingen die er zijn.

Speerpunten HGC 2021/2022:

  • Optimalisatie zorgcontracten met zorgverzekeraars.
  • Uitbreiding locaties behandelcentra.
  • Wetenschappelijk onderzoek wondzorg en HBOT.
  • Bekendheid bij relevante partijen als o.a. zorgverzekeraars, verwijzers.
  • Uitbreiden en organiseren van regionale netwerken ten aanzien van wondbehandeling (samenwerkingsverbanden met- en tussen de verschillende wondexpertise centra).
  • Contact met patiëntenverenigingen (hoofd- en hals tumoren, diabetes, prostaat, borstkanker, maag- darm, lever) en allochtone verenigingen (innovatie/subsidiewerving).
  • HRM beoordelingscyclus (eisen aan competenties personeel en beoordeling op basis van feiten).

Wat wil HGC in 2021 bereiken en/of behouden in het belang van u als patiënt?

Onvertraagd procesverloop Behoud van 100% ervaren van tijd tussen aanmelding en start door patiënten als goed
Snelle genezing Gemiddeld aantal sessies per cliënt 32

(met als resultaat wond dicht of zo goed als dicht)

Hoge kans op genezing 80% wond dicht of bijna dicht na behandeling
Laagdrempelig Min. behoud resultaten tevredenheid patiënten 2020

(gemiddeld cijfer 8,4)

Cliëntgericht Min. behoud resultaten tevredenheid patiënten 2020

(gemiddeld cijfer 8,4)