Cliëntenraad

Informatie over Cliëntenraad

“Het uitgangspunt is het mogelijk maken van waardevolle zorg, en dat kun je uiteindelijk het beste samen realiseren. ”

Waarom medezeggenschap?

In de zorg is er medezeggenschap omdat mensen die zorg krijgen het vaak moeilijk vinden om aan te geven wat zij willen of wanneer ze dat wel kunnen hiervoor geen of onvoldoende gehoor vinden. Een cliëntenraad is er om deze mensen een stem te geven en op te komen voor hun belangen.

Wat wil de cliëntenraad bereiken?

Dat mensen die zorg krijgen die zij nodig hebben en willen. Plus zorg in een omgeving die prettig is, veilig is en aansluit bij de mensen.


Welke rol heeft de cliëntenraad?

Cliëntenraden kunnen verschillende functies en rollen hebben zoals bijv.:

  • Cliëntenraden horen klachten en wensen. Dit kunnen signalen zijn die zij aan de orde

kunnen stellen;

  • Cliëntenraden hebben adviesrecht en instemmingsrecht en kunnen gevraagd en

ongevraagd adviseren;

  • Cliëntenraden letten erop dat de zorgaanbieder doet, wat hij moet doen en dat hij

dit op de juiste manier doet. Dit houdt in dat cliënten de zorg krijgen die is afgesproken en aansluit op wat cliënten willen;

  • Cliëntenraden vertalen wensen en behoeften van mensen die zorg krijgen.

Welke positie heeft de cliëntenraad?

Het is belangrijk dat een cliëntenraad een duidelijke, zichtbare positie heeft in de organisatie.

Wat houdt het in om deel te nemen aan de cliëntenraad?

  • Het belangeloos inzetten voor alle patiënten/cliënten van HGC Rijswijk
  • Communiceren met cliënten om te weten wat er leeft onder cliënten
  • Communiceren met directie HGC
  • Regelmatig overleggen met de andere leden Cliëntenraad
  • Lezen HGC stukken die van belang kunnen zijn voor cliënten
  • Tijdsinvestering (vergaderingen, voorbereiding stukken enz.) van ca. 8,0 uur per maand (dit is een eerste inschatting).

Bron: Basisinformatie medezeggenschap (LOC februari 2020)

U kun uw interesse per e-mail kenbaar maken bij mw. J. Raaman.

E-mail adres : j.raaman@hgcrijswijk.nl