Enquête verwijzers

In 2017 hebben wij een enquête verstuurd naar alle verwijzers. Hierin is gevraagd om een mening te geven over onze dienstverlening en om eventuele aanbevelingen te opperen hoe we deze kunnen verbeteren. Inmiddels hebben we vele plezierige en opbouwende reacties mogen ontvangen. Deze hebben wij zoveel mogelijk in onze dienstverlening verwerkt.

De resultaten van de enquête staan hieronder weergegeven. Zowel de respons (34%) als het gemiddelde oordeel (goed) stimuleren ons verder te gaan op de ingeslagen weg.

Een korte samenvatting van de resultaten geeft het volgende beeld:

In totaal heeft 34% van de aangeschreven verwijzers gereageerd.

1. De toegankelijkheid om te verwijzen is als “goed” beoordeeld. We hebben de verwijsbrief ook in een  “Word” format gezet, zodat gegevens gemakkelijk gekopieerd en geplakt kunnen worden.

2. De toegankelijkheid voor overleg is als “goed” beoordeeld. We hebben de verwijsbrief ook in een  “Word” format gezet, zodat gegevens gemakkelijk gekopieerd en geplakt kunnen worden.

3. Voor de snelheid waarmee patiënten terecht kunnen scoren wij een “goed”. De maximale termijn waarbinnen patiënten kunnen starten met een behandeling is een week. Dat is tot nu toe steeds gemakkelijk haalbaar.

4. De snelheid en de inhoud van terugkoppelen vindt u “goed”. Inmiddels is er zowel een extra arts als een extra secretaresse aangenomen om de verwerking van de correspondentie te versnellen en te verbeteren.

5. Het overgrote deel van de verwijzers is tevreden over de inhoud van de brieven waarin wij een terugkoppeling geven over onze patiënten.

6. De invloed die u als verwijzer kunt uitoefenen op de behandeling is als “goed” beoordeeld. Er is echter een aantal uitschieters naar boven en naar beneden. Binnen onze medische staf is afgesproken extra aandacht te besteden aan het overleg met verwijzers indien er sprake is van een wijziging in de genezingstendens.

7. Het aantal sessies dat wij nodig hebben om een volledige behandeling te geven vindt u “goed”. Er was 1 collega die aangaf dat wij een hoger aantal sessies geven dan andere hyperbare centra. Door onze manier van werken is dat inderdaad mogelijk. Het effect van HBOT is per individu verschillend. Om die reden is er bewust voor gekozen om voor iedere patiënt een individuele behandeling op te stellen. Bij het hanteren van een standaardaantal sessies zoals bij sommige andere centra gebeurt, bestaat er naar onze mening een te grote kans op onderbehandeling. Het komt echter regelmatig voor dat de verwijzer wel graag een vooraf bepaald aantal sessies wil vaststellen. Dat is altijd mogelijk.

8. Het commentaar dat u van patiënten krijgt, is overwegend positief en kwalificeert u als “goed”.

Om onze service verder te optimaliseren en nog meer af te stemmen op de wensen van onze samenwerkingspartners, hebben wij in 2019 een nieuwe enquête rondgestuurd. De antwoorden hierop komen langzaam binnen. In de loop van dit jaar zullen wij ook deze uitkomsten analyseren en naar u terugkoppelen.